Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży:

§ 1 Postanowienia wstępne

1.      Sklep internetowy TROKS Sklep wielobranżowy sc dostępny pod adresem internetowym www.troks24.pl prowadzony jest przez Sylwia i Dariusz Troka prowadzących działalność gospodarczą pod firmą TROKS sklep wielobranżowy sc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5892023845 REGON 36409325

2.      2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TROKS sklep wielobranżowy sc  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5892023845  REGON 36409325

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.troks24.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 22

2. Adres e-mail Sprzedawcy: s.troka77@wp.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 881792744, 881792741

4. Numer fax Sprzedawcy -

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Milenium 58116022020000000302772941

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 19.00

§ 4 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka  kurierska pobraniowa InPost

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Gdyńska 22, 83-330 Żukowo

c. - Dostawa na terenie miasta Żukowo - koszt dostawy DARMOWA DOSTAWA
    - Dostawa na terenie gminy Żukowo - koszt dostawy 9.90

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

1. Bezpieczeństwo

 • Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 • Sklep TROKS nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

 • Powierzone nam przez państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926,z pózn. zm.). Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.). Rozporządzeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).

2. Zamówienia

 • Złożenie zamówienia na stronie www.troks24.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

 • Zamówienia składane są przez stronę www.troks24.pl

 • Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

 • Zamówienia można składać przez:

                       a) sklep internetowy (www.troks24.pl),

                       b) e-mail: s.troka77@wp.pl

                       c) telefonicznie: 881 792 744,  881 792 741

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Widoczne na stronie www.troks24.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

 • Wartość przysługującego klientowi rabatu widoczna jest po sfinalizowaniu zamówienia.

 • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

                       a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

                       b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

                       c) akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Firma TROKS nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.

3. Wysyłka

 • Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

 • Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 3dni roboczych.

 • Sklep TROKS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. TROKS sklep wielobranżowy nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.

 • Koszty przesłania towaru ponosi kupujący (wg cennika InPost).

 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela (listonosza) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu należności na koncie.

 • Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.

 • Paczki za pośrednictwem kurierów wysyłane są od poniedziałku do piątku.

 • Możliwy jest odbiór osobisty.

 • Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.

4. Zwroty i reklamacje

 • Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru, (proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta, na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze).

 • Wszystkie produkty w naszej ofercie są objęte gwarancją producenta.

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywanie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

 • Kradzieże towarów wysyłanych pocztą lub firmą kurierska nie są częste, niemniej jednak zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.

 • Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 • W razie niewywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych.

5. Postanowienia końcowe

 • Sklep troks24.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. troks24.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie troks24.pl