Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.) Klient, będący konsumentem może zrezygnować z Produktów kupionych w Sklepie (zawarcie Umowy na odległość) bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Produkty nie zostały zniszczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: troks24@wp.pl
  • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Klient zobowiązany jest załączyć do oświadczenia dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura).
 4. Rozpoczęcie terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w momencie wejścia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Umowę zawartą na odległość uważa się wówczas za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów wymienionych w pkt. 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub w inny wskazany, lecz nieobjęty dodatkowym kosztem sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 6. Konsument ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w ustalony wcześniej sposób. Odesłanie Produktu przed upływem określonego terminu wystarczy do jego zachowania. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca może umniejszyć wartość Produktu, jeśli produkt nosi znamiona używania wykraczające poza podstawowe czynności mające na celu sprawdzenie cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia przysługuje również Sprzedawcy. Odstąpienie w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.